Бэлэн байгаа курсууд

Алгоритмын үндсэн ойлголтыг сэргээн санах, мөн программчлалыг эхлэн суралцагчдад зориулан алгоритмын үндсэн үйлдлүүдийн мэдлэг, чадвар олгох 1 кредит (8 цагийн лекц, 16 цагийн лаборатори ) агуулга бүхий хичээлийг хүргэж байна.  Лекц болон лабораторийн агуулгууд видео хэлбэрээр хүрэх ба хичээл бүрийн төгсгөлд сорил бөглөн өөрийгөө үнэлэхээс гадна бие дааж бодох бодлогуудыг CMS автомат шүүлтийн системээр үнэлүүлнэ. Программчлалын хэлний хувьд ирээдүйд хэрэглээ нь улам өсөн нэмэгдэх, арвин баялаг сангуудтай, өгөгдлийн сан, өгөгдлийн шинжилгээ, вэб хөгжүүлэлт зэрэг бүх чиглэлийн хөгжүүлэлтийг хялбар гүйцэтгэх боломжтой Python хэлийг үзнэ. 

Агуулгын хувьд:

- Алгоритмын үндсэн ойлголтууд, чанарууд, Python хэлний хувьсагч ба өгөгдлийн төрөл, бичлэгийн дүрэм /syntax/.

- Шугаман болон салаалсан алгоритмын жишээнүүд, хялбар алгоритмуудыг flowgorithm программ дээр блок схемийг байгуулахаас гадна python хэл дээр кодлон хэрэгжүүлнэ.

- Давталттай, давхар давтаттай алгоритмын жишээнүүд, ХИЕХ олох, шугаман хайлт, сонгон эрэмбэлэлт зэрэг хялбар алгоритмуудыг flowgorithm программ дээр блок схемийг байгуулахаас гадна python хэл дээр кодлон хэрэгжүүлнэ.